Zapytanie ofertowe

Wrocław, dn. 18 czerwca 2019 r.

Zapytanie ofertowe w ramach Działania 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa–konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nobo Solutions Spółka Akcyjna ogłasza w trybie zapytania ofertowego postępowanie na wybór Wykonawcy następujących zadań.

1. Napylenie cienkich warstw Cu min. grubości 3 mikrometrów, na dostarczonych podkładach

szklanych.

2. Strukturyzacja laserowa dostarczonych obwodów mikrofalowych na podkładach

ceramicznych.

W zakresie obu zadań oczekujemy wykonania:

– analizy mikroskopowej polegającej na pomiarze (grubość, szerokość, długość, odstępów pionowych i poziomych) min. 10 losowo wybranych ścieżek z każdego napylonego lub strukturyzowanego egzemplarza,

– w przypadku strukturyzacji analizy wymiarów przed i po strukturyzacji,

– pomiary przewodności ścieżek obwodów,

– pomiar grubości ścieżki w poprzek jej długości w trzech równoodległych przekrojach.

W zakresie zadania 2 oczekujemy wykonania:

– analizy składu chemicznego min. 10 losowo wybranych ścieżek z każdego strukturyzowanego egzemplarza,

– analizy chropowatości powierzchni substratów ceramicznych w min. 10 losowo wybranych lokalizacjach poza obszarem metalizacji,

– analizy składu chemicznego substratów ceramicznych.

Planowany termin wykonania zamówienia nie później niż 31 lipca ca 2019 r. Kryterium wyboru jest cena netto za całość usługi. Termin dostarczenia ofert upływa w ciągu 7 dni od daty opublikowania poniższego zapytania. Oferty i zapytania dotyczące zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: biuro@nobosolutions.com.

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci posiadający status jednostki naukowej w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r, prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Related Posts