VIII Konferencja NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE

W dniach 17-18 stycznia 2019 r. w Rybniku odbyła się VIII Konferencja NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE. Podczas konferencji zaprezentowano 14 tematycznych i merytorycznych referatów. Nie zabrakło również dyskusji i wymiany poglądów.

Główne zagadnienia podjęte podczas konferencji to potrzeba budowania krajowego rynku ciepła w oparciu o nowoczesną i wysokosprawną kogenerację, stosowanie inteligentnych systemów stabilizujących i optymalizujących pracę systemów ciepłowniczych (OZE, akumulatory ciepła itp). Wysokosprawna kogeneracja umożliwia efektywne wykorzystanie paliw i minimalizuje negatywne oddziaływanie źródeł ciepła na otoczenie i środowisko naturalne. Natomiast nowoczesne systemy ciepłownicze pozwalają wyeliminować problem niskiej emisji, która jest – oprócz transportu – dominującym czynnikiem powstawania smogu.

Wśród referatów znalazły się prezentacje naukowe Politechniki Śląskiej, ale także prezentacje dotyczące praktycznych rozwiązań w energetyce i ciepłownictwie. Podczas konferencji przedstawiliśmy szerszemu gronu odbiorców m.in. informacje nt. realizowanego projektu systemu zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne (POIR.01.01.01-00-0851/16) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. System ten zapewni możliwość precyzyjnego pomiaru temperatur w zakresie od 500 st. C do 1700 st. C, dokładnie we wskazanej lokalizacji, bez konieczności estymowania. Jego wdrożenie umożliwi pomiar temperatur w zadanym punkcie, płaszczyźnie i przestrzeni, w zależności od wymagań odbiorcy.

Prelegenci przedstawili także uwarunkowania prawne i praktyczne dla nowych regulacji dotyczących unijnych konkluzji BAT, zapowiadanych zmian w energetyce po roku 2020 oraz  krajowego systemu dopłat do źródeł wytwarzających energię w procesie kogeneracji.

Omówiono także praktyczne aspekty funkcjonowania zakładów – głównie czynniki wpływających na efektywność energetyczną, takie jak nowe technologie remontowe czy też funkcjonowanie kotłów pyłowych w związku z zaostrzającymi się normami środowiskowymi i spalaniem węgli o niskiej kaloryczności.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Elektrowni w Rybniku.

Related Posts