Oferta

Analizy numeryczne i optymalizacja

Oferujemy realizację usług badawczo-rozwojowych i doradczych w oparciu o analizy numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Do przeprowadzania symulacji i analiz wykorzystujemy przede wszystkim oprogramowanie firmy ANSYS, a także Code_Aster rozwijany przez koncern EDF.

W naszej ofercie znajduje się również planowanie i przeprowadzanie zagadnień optymalizacyjnych mających na celu m.in.: identyfikację, parametrów modeli materiałów lub procesów, wskazywanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem takich zmiennych jak koszt, ciężar, topologia czy bezpieczeństwo eksploatacji, identyfikację relacji między parametrami wejściowymi a odpowiedzią konstrukcji lub procesów (analiza wrażliwości) umożliwiając w ten sposób efektywną realizację samego procesu optymalizacji.

Usługi pomiarowe

W celu oceny i zarządzania ryzykiem eksploatacji konstrukcji oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych, takich jak eksperymentalną analizę modalną, pomiary drgań, pomiar rozkładu pól odkształceń i temperatury, monitorowanie zbiorników wysokociśnieniowych, monitorowanie rurociągów i lokalizacja uszkodzeń oraz inne.

Oferujemy doradztwo przy planowaniu i prowadzeniu eksperymentów laboratoryjnych w szczególności w zakresie zmęczenia i pękania materiałów metalicznych a także pomiarów właściwości materiałów kompozytowych.

Oceny wytężenia konstrukcji

Konstrukcje, maszyny i urządzenia są eksploatowane w warunkach statycznych oraz cyklicznie zmiennych obciążeń wywołanych czynnikami zewnętrznymi i stanem dynamicznym. Warunki pracy i stan dynamiczny wpływają na stan techniczny i trwałość konstrukcji. Analiza wspierana metodami numerycznymi pozwala już na etapie projektowania określić trwałość nowej konstrukcji i ewentualnie określić interwały przeglądów i niezbędnych działań serwisowych.

W przypadku konstrukcji będących w eksploatacji, w których zidentyfikowano wady można odpowiedzieć na pytania o czas bezpiecznej eksploatacji i konieczność przeprowadzenia naprawy. Analiza i ocena istniejącej konstrukcji, która osiągnęła już czas przewidywanej trwałości może umożliwić dalsze jej użytkowanie z lub bez dodatkowych ograniczeń, zmniejszając jednocześnie koszty działania przedsiębiorstwa o wydatki konieczne na inwestycje w nowe konstrukcje, maszyny bądź urządzenia.

Projektowanie instalacji i konstrukcji przemysłowych

Oferujemy usługi kompleksowego projektowania rurociągów i zbiorników ciśnieniowych w zakresie: modelowania przestrzennego 3D, analizy wytrzymałościowe, koordynacji branż, analizy kolizji.

Projektujemy i dobieramy zawieszenia, zamocowania i podparcia rurociągów oraz konstrukcji wsporczych. Projekty wykonawcze opracowane przez Nobo Solutions zawierają detaliczne rysunki i opisy konstrukcyjne, plany spawania oraz zestawienia materiałów.

Przygotowujemy również dokumentacje rysunkowe i opisowe, projekty koncepcyjne oraz projekty studialne.

Dokumentacja projektowa, wg zamówienia klienta, przygotowujemy do zatwierdzenia przez jednostki notyfikujące takie jak UDT, TÜV, INSPECTA i inne.

Oprogramowanie inżynierskie

W zakresie oprogramowania inżynierskiego zapewniamy sprzedaż oprogramowania firmy Bentley Systems z obszarów PLANT, PIPE, Project Data Management oraz CAD, opracowania i wdrożenia dedykowanych modeli materiałów w środowisku ANSYS, rozwój i wdrożenia dedykowanych narzędzi usprawniających pracę inżyniera, doradztwo i wdrożenia rozwiązań informatycznych dedykowanych do obliczeń numerycznych.

Rozwijamy własne narzędzia informatyczne wspierające analizy z dziedziny zmęczenia i mechaniki pękania, obliczeń bilansów cieplnych oraz modelowania materiałów kompozytowych,

Doradztwo techniczne i ekspertyzy

Wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem przy podejmowaniu decyzji technicznych. Nasz udział, z zastosowaniem wyspecjalizowanych narzędzi inżynierskich i pomiarowych, pozwala na minimalizację kosztów i ryzyka niewłaściwej jakości nowych produktów. Pozwala również przewidzieć i zaplanować odpowiednie działania zaradcze dla urządzeń i infrastruktury technicznej klienta.

W przypadku wystąpienia niezgodności lub awarii angażujemy się w identyfikację ich przyczyn (Root Cause Analysis) począwszy od opracowania toku postępowania po realizację jego elementów w zakresie naszych kompetencji.