Analizy dynamiczne explicit struktur układu kostnego

Na potrzeby prac badawczych opracowano zestaw modeli numerycznych i przeprowadzono symulacje komputerowe z wykorzystaniem metody MES explicit (LSDYNA).

Animacja
Animacja
Animacja

Analizy dynamiczne explicit struktur układu kostnego

Zakres prac:

  • opracowanie modeli numerycznych modeli globalnych

  • opracowanie modeli numerycznych struktur anatomicznych

  • opracowanie i przeprowadzenie analiz dynamicznych explicit

  • wyznaczenie i ocena stopnia wytężenia elementów układu anatomicznego

Wyniki prac:

  • identyfikacja ryzyk oraz wyznaczenie potencjalnych miejsc uszkodzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym

  • rekomendacje dotyczące metody biernej ochrony przed danym typem uszkodzeń

  • identyfikacja i ocena konstrukcji w aspekcie bezpieczeństwa – słabe i silne strony